Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

White bird spol. s.r.o.
Voskovcova 1075/57
15200 Praha 5

IČO:27570304
DIČ:CZ27570304 

společnost zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 115069

(dále jen „prodávající)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ipouzdro.cz.

Adresa pro reklamaci a vrácení zboží při odstoupení od smlouvy:
iPouzdro.cz (White bird s.r.o.)
K Žižkovu 282/9
19000 Praha 9

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) prodávajícího jsou vydané dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující je fyzická nebo právnická osoba (dále jen „kupující), která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ipouzdro.cz (dále jen „internetový obchod).
 3. Spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů zboží (kupující vloží objednávané zboží do elektronického nákupního košíku internetového obchodu), způsob platby (způsob úhrady kupní ceny zboží) a způsob doručení zboží.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (kupující může zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání objednávky). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Odeslání objednávky nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal v objednávce nebo kterou uvedl v zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího). Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy, tzn. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. 
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky doručeným na emailovou adresu prodávajícího uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Kupující může zrušit objednávku (zrušit návrh na uzavření kupní smlouvy), dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. 
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. 
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2800319107 / 2010, vedený u FIO Banky (dále jen „účet prodávajícího),
  • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GoPay,
  • na dobírku (v hotovosti nebo kartou) při předávní zboží kupujícím,
  • při osobním odběru v provozovně prodávajícího kupující může platit pouze platební kartou přes platební bránu GoPay.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti a platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 5. V případě platby prostřednictvím platební brány GoPay postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 6. V případě bezhotovostní platby a platby prostřednictvím platební brány GoPay je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Zboží může být kupujícímu na území České republiky dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce (Česká pošta)
  • prostřednictvím služby České pošty „Balík do Balíkovny na adresu pošty, kterou kupující určil;
  • prostřednictvím výdejny zásilek Zásilkovna na adresu výdejny, kterou kupující určil
  • v provozovně kupujícího.
 9. Zboží může být kupujícímu na území Slovenské republiky dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce (Slovenská pošta)
  • prostřednictvím výdejny zásilek Zásilkovna na adresu výdejny, kterou kupující určil
 10. Způsobu dodání kupující zvolí v objednávce.
 11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení kupní ceny. odešle ho na emailovou adresu kupujícího. 
 15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

               Spotřebitel

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například sluchátka do uší),
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy uvedené v odst. 2. tohoto článku.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. 
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující v tomto případě nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Podnikatel

 10. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako podnikatel, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet určený kupujícím pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 11. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
 12. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 10 dnů od sjednaného dne dodání. 

  Společné podmínky pro odstoupení od smlouvy

 13. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. XII. těchto obchodních podmínek.
 14. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 15. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující provést i elektronicky na stránce https://www.ipouzdro.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi prostřednictvím online formuláře; pokud kupující využije této možnosti, prodávající kupujícímu obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy.
 16. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny
 17. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 18. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
  • do doby převzetí zboží kupujícím;
  • v případě zjevné chyby v ceně zboží do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím prodávajícím;
  • je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 5 dnů.
  • z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
  V případě odstoupení podle tohoto odstavce prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícím. Prodávající tyto peněžní prostředky vrátí bezhotovostně na účet určený kupujícím pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 19. Pokud je kupující, který není spotřebitelem, v prodlení s převzetím zboží déle než 3 pracovní dny po uplynutí lhůty k vyzvednutí, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. Nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny – pokud prodávající následně odstoupí od smlouvy.
 20. Pokud je kupující, který je spotřebitelem, v prodlení s převzetím zboží déle než 3 pracovní dny po uplynutí lhůty k vyzvednutí, je povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou v souvislosti s plněním podle kupní smlouvy (zejména náklady vzniklé v důsledku zmaření dodání zboží – doprava, balné apod.). Kupující bere na vědomí, že obvyklé náklady za dopravu a balné činí přibližně 100,- Kč. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny – pokud prodávající následně odstoupí od smlouvy.

  

VII.

Možnost "Vrácení zboží bez starostí" během lhůty pro odstoupení 

 1. Základní ustanovení: Kupující si společně se zbožím může zakoupit samostatnou doplňkovou placenou službu spočívající v tom, že kupující, který se rozhodne zboží během lhůty pro odstoupení stanovené v čl. VI odst. 2. těchto obchodních podmínek vrátit, má možnost vrátit zboží bez dalších poplatků za dopravu, tj. přinést zabalené zboží na kteroukoli pobočku výdejny zásilek Zásilkovna a prostřednictvím výdejny zdarma zaslat zboží zpět prodávajícímu (dále jen „služba 1),prodávající poskytne přepravní štítek. Služba 1 je výhradně určena pro kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel a má právo ve lhůtě podle čl. VI odst. 2. těchto obchodních podmínek odstoupit od smlouvy. Služba 1 řeší pouze dopravu zboží zpět prodávajícímu při vrácení zboží. Pokud si službu 1 zakoupí kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako podnikatel, nevzniká mu tím právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě podle čl. VI odst. 2. těchto obchodních podmínek. Ostatní záležitosti, jako je vrácení kupní ceny či reklamace, se řeší samostatně podle příslušných ustanovení těchto obchodních podmínek. Smluvními stranami tohoto vztahu jsou prodávající jako poskytovatel služby 1 a kupující jako objednatel služby 1, přičemž podmínky dle tohoto článku VII. se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby 1. Kupující potvrdí službu 1 v objednávce. Odeslání objednávky je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služby 1.
 2. Smlouva o poskytování služby 1 je uzavřena okamžikem, kdy prodávající kupujícímu zašle potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy o poskytování služby 1.
 3. Popis služby 1: Prodávající zaručuje kupujícímu, že mu za podmínek uvedených v tomto článku umožní bez dalších poplatků za dopravu, tj. zdarma, pohodlnější vrácení (přepravu) zboží, pokud kupující o vrácení zboží tímto způsobem požádá, tj. ve lhůtě stanovené níže využije službu 1. Tato služba 1 je nepřenosná (může ji zakoupit pouze kupující při objednávce), vztahuje se pouze na zboží v rámci objednávky, ke které byla tato služba 1 zakoupena a lze ji využít pouze jednou.
 4. Podmínky využití služby 1: Prodávající je povinen poskytnout službu 1, tedy poskytnout kupujícímu možnost pohodlnějšího vrácení (přepravu) zakoupeného zboží bez udání důvodu a bez dalších poplatků za dopravu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:
  • kupující objedná službu 1 v termínu, kdy je tato služba 1 nabízena, nejpozději však při koupi zboží, jehož se služba 1 týká;
  • kupující uhradí službu 1 řádně a včas;
  • kupující neodstoupí od kupní smlouvy, jehož se služba 1 týká, před uplatněním služby 1;
  • kupující uplatní službu 1 nejpozději poslední den lhůty podle čl. VI odst. 2. těchto obchodních podmínek [zpravidla tedy 14. den od převzetí zboží, které je součástí objednávky, na kterou se služba 1 vztahuje], a to osobně na jedné z poboček výdejny zásilek Zásilkovna, v rámci řádné otevírací doby;
  • kupující prokáže nárok na službu 1 originálem daňového dokladu o koupi zboží a s ním související služby 1. 
 5. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že služba 1 mu bude poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že proto nemá právo na odstoupení od této smlouvy o poskytnutí služby 1.

 

VIII.

Možnost "Vrácení zboží do 30 dnů"

 1. Základní ustanovení: Kupující si společně se zbožím může zakoupit samostatnou doplňkovou placenou službu spočívající v tom, že Kupující zakoupené zboží může vrátit do 30 dnů od převzetí zboží (dále jen „služba 2). Smluvními stranami tohoto vztahu jsou prodávající jako poskytovatel služby 2 a kupující jako objednatel služby 2, přičemž podmínky dle tohoto článku VIII. se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby 2.
 2. Kupující potvrdí službu 2 v objednávce. Odeslání objednávky je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služby 2.
 3. Smlouva o poskytování služby 2 je uzavřena okamžikem, kdy prodávající kupujícímu zašle potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy o poskytování služby 2.
 4. Popis služby 2: Kupující může vrátit zboží prodávajícímu do 30 dnů od převzetí zboží, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení kupující požádá, tj. využije službu 2, ve lhůtě stanovené níže. Tato služba 2 je nepřenosná (může ji zakoupit pouze kupující při objednávce), vztahuje se pouze na zboží v rámci objednávky, ke které byla tato služba 2 zakoupena a lze ji využít pouze jednou.
 5. Podmínky využití služby 2: Prodávající je povinen poskytnout službu 2, tedy poskytnout Kupujícímu možnost vrácení zakoupeného zboží ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží, pouze pokud:
  • kupující objedná službu 2 v termínu, kdy je tato služba 2 nabízena, nejpozději však při koupi zboží, jehož se služba 2 týká;
  • kupující uhradí službu 2 řádně a včas;
  • kupující neodstoupí od kupní smlouvy , jehož se služba 2 týká, před uplatněním služby 2;
  • kupující uplatní službu 2 nejpozději 30. den od převzetí zboží;
  • kupující prokáže nárok na službu 2 originálem daňového dokladu o koupi zboží a s ním související službu 2;
 6. Upozornění: Kupující může se zbožím do doby jeho vrácení nakládat jen takovým běžným způsobem, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Kupující vrátí zboží v původním obalu a bez známek používání.
 7. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že služba 2 mu bude poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že nemá právo na odstoupení od této smlouvy o poskytnutí služby 2.

 

IX.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo na právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  • na odstranění vady opravou zboží,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy podle odst. 4. tohoto článku. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  • na odstranění vady, anebo 
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje čl. X těchto obchodních podmínek – reklamační řád.
 8. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovené občanského zákoníku o záruce za kvalitu za jakost.

  Spotřebitel 
 9. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzalprávo
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 10. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v předchozím odstavci, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 
 11. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 12. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 13. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 14. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

X.

Reklamační řád

 1. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje na adrese provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující může oznámit uplatnění práva z vadného plnění i elektronicky na stránce https://www.ipouzdro.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi prostřednictvím online formuláře; pokud kupující využije této možnosti, prodávající kupujícímu obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
 2. Kupujícímu se doporučuje, aby při uplatnění práva z vady prodávajícímu zaslal zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození a s dokladem o koupi, popisem závady, případně označeným místem závady. Kupující dále prodávajícímu sdělí kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, emailovou adresu a telefonní číslo) a způsob vyřízení reklamace.
 3. Kupující zašle zásilku na adresu pro iPouzdro.cz (White bird s.r.o.), K Žižkovu 282/9, 19000 Praha 9. Přeprava je hrazena stranou kupujícího (kupující odešle zásilku bez dobírky). 
 4. Prodávající je povinen ihned po přijetí reklamovaného zboží zaslat kupujícímu na emailovou adresu kupujícího potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující uplatní reklamaci osobně u kupujícího, prodávající vydá kupujícímu potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prodávající posoudí stav zboží v reklamačním řízení. 
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícímu nepředá reklamované zboží se vším příslušenstvím zboží, prodávající při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do lhůty k vyřízení reklamace se nezapočítává přiměřená doba, kterou prodávající k odbornému posouzení vady zboží - v závislosti na druhu zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace bude kupující informován emailem na emailovou adresu kupujícího. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
 7. Prodávající, případně jiná osoba určená k provedení úpravy, je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu po marném uplynutí lhůty účtováno skladné ve výši 25,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si však kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, je prodávající oprávněn toto zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.

 

XI.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XII. 

Slevové kódy

 1. Kupující může při objednávání zboží zadat slevový kód, který mu poskytl prodávající.
 2. Kupující nemůže slevové kódy uplatňovat opakovaně ani je vzájemně kombinovat; to neplatí, pokud prodávající stanoví pro konkrétní slevový kód výslovně odlišné podmínky pro uplatnění slevy.
 3. Pokud kupující při koupi zboží uplatnil slevový kód a následně odstoupí od této kupní smlouvy nebo z jiného důvodného vrátí prodávajícímu zboží, má kupující právo na vrácení částky, kterou za zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. 
  1. Při nákupu více kusů zboží a následném vrácení jen části zakoupeného zboží prodávající vrátí kupujícímu pouze částku skutečně uhrazenou za vrácené zboží, nikoliv platbu za dopravu. Skutečně uhrazená kupní cena za vrácené zboží se vypočítá tak, že kupní cena zboží před slevou se poníží o procentuálnímu poměr poskytnuté slevy. 
  2. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu objemovou slevu za nákup zboží a kupující následně vrátil jen část zakoupeného zboží, pro což ztratil nárok na poskytnutí objemové slevy, prodávající je oprávněn poskytnutou slevu kupujícímu odebrat a započíst její výši na platbu za vrácené zboží.
 4. Kupující může slevový kód uplatnit jen po dobu jeho platnosti. Prodávající za nevyužitý slevový kód neposkytuje peníze ani jiný způsob kompenzace.
 5. Slevový kód není vyměnitelný za peníze ani jiný způsob kompenzace.  
 6. Pokud kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota slevového kódu, kupující nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu ani na nový slevový kód na zbytek hodnoty původního slevového kódu. 
 7. Pokud kupující použije slevový kód v rozporu s tímto článkem, prodávající může slevový kód odmítnout; kupující zároveň může odstoupit od kupní smlouvy.

 

XIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, Kupující doručuje korespondenci na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 3. Při doručování elektronickou poštou kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu kupujícího (emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v jeho objednávce).
 4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v jeho objednávce.

 

XIV.

Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, email adr@coi.cz. Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

XV.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 2 let a není veřejně přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Vzorový formulář pro odstoupení najdete zde.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.1.2022.