Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

White bird spol. s.r.o.
Voskovcova 1075/57
15200 Praha 5

IČO: 27570304
DIČ: CZ27570304

společnost zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 115069

(dále jen „prodávající“)

vydává obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ipouzdro.cz.

Kontaktní údaje:

 • sídlo: Voskovcova 1075/57, 152 00 Praha 5
 • provozovna: K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9
 • email: info@ipouzdro.cz
 • telefon: + 420 777 503 645 (dotazy ohledně zboží a objednávek), 777 140 683 (výdej a příjem zboží v provozovně)
 • www.ipouzdro.cz
 • sociální sítě: Facebook (iPouzdro.cz), Instagram (iPouzdro.cz), Youtube (iPouzdro.cz)

 

Adresa pro reklamaci a vrácení zboží při odstoupení od smlouvy:

iPouzdro.cz (White bird s.r.o.)
K Žižkovu 282/9
19000 Praha 9

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího jsou vydané podle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující je fyzická nebo právnická osoba (dále jen „kupující“), která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.ipouzdro.cz (dále jen „internetový obchod“). Kupujícím může být podnikatel i nepodnikatel.
 3. Tam, kde je v těchto obchodních podmínkách uvedeno, že se některé ustanovení vztahuje pouze na kupujícího – spotřebitele, rozumí se jím fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující – spotřebitel“).
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 
 6. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodu jsou dostupné také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby dané vztahem kupujícího a jeho poskytovatele těchto služeb.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů zboží (kupující vloží objednávané zboží do elektronického nákupního košíku internetového obchodu), způsob platby (způsob úhrady kupní ceny zboží) a způsob doručení zboží.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (kupující může zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání objednávky). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 6. Odeslání objednávky nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal v objednávce nebo kterou uvedl v zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy, tzn. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. 
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky doručeným na emailovou adresu prodávajícího uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 9. Kupující může zrušit objednávku (zrušit návrh na uzavření kupní smlouvy), dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. 
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky doručeným na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2800319107 / 2010, vedený u FIO Banky (dále jen „účet prodávajícího“),
  • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GoPay,
  • na dobírku (v hotovosti nebo kartou) při předání zboží kupujícímu,
  • při osobním odběru v provozovně prodávajícího kupující může platit pouze platební kartou přes platební bránu GoPay.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti, platby na dobírku a při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby.
 5. V případě platby prostřednictvím platební brány GoPay postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 6. V případě bezhotovostní platby a platby prostřednictvím platební brány GoPay je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Zboží může být kupujícímu na území České republiky dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce (Českou poštou nebo kurýrem)
  • prostřednictvím služby České pošty „Balík do Balíkovny“ na adresu pošty, kterou kupující určil;
  • prostřednictvím výdejny zásilek Zásilkovna na adresu výdejny, kterou kupující určil
  • v provozovně kupujícího.
 9. Zboží může být kupujícímu na území Slovenské republiky dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce (Slovenská pošta)
  • prostřednictvím výdejny zásilek Zásilkovna na adresu výdejny, kterou kupující určil
 10. Způsob dodání kupující zvolí v objednávce.
 11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 12. Prodávající dodá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží je přepravci dodáno obvykle následující pracovní den po provedení objednávky.
 13. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 14. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 15. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou po uhrazení kupní ceny odešle na emailovou adresu kupujícího.
 16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel, má právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů:
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí posledního kusu zboží, pokud si kupující – spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího se z několika druhů položek nebo částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující - spotřebitel odeslat odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odst. 1. tohoto článku.
 3. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy poučil kupujícího – spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo vyrobené podle požadavků kupujícího – spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující – spotřebitel porušil (např. hygienické náustky, některé typy silikonových hadic, otevřené balení tabákového výrobku – porušený kolek),
 4. Kupující – spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Může využít i vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. 
 5. Odstoupení od kupní smlouvy kupující – spotřebitel může provést písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, osobně (ústně v provozovně) nebo i telefonicky – veškeré kontakty jsou uvedeny výše. Kupující – spotřebitel může využít online formulář na stránce https://www.ipouzdro.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ Prodávající kupujícímu – spotřebiteli obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí odstoupení od kupní smlouvy. Pro doručování odstoupení od kupní smlouvy dále platí ustanovení čl. XIII. Těchto obchodních podmínek.
 6. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 7. Kupující – spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující – spotřebitel v tomto případě nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, náklady spojené s vrácením zboží činí částku 200,- Kč.
 8. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího – spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující – spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 9. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 10. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující – spotřebitel vrátí prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání (nad rámec užívání k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží) a není znečištěno či jinak znehodnoceno; pokud je to možné, vrátí kupující – spotřebitel zboží také v původním obalu. Pokud bylo vrácené zboží poškozeno nebo jinak znehodnoceno v důsledku porušení povinností kupujícího – spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu – spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností prodávající výslovně uvádí, že práva dle tohoto článku VI., uvedená v odst. 1. až 10. náleží pouze kupujícímu – spotřebiteli, a to bez toho, aby toto muselo být u toho kterého ustanovení výslovně uvedeno.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 13. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
  • do doby převzetí zboží kupujícím – a to i bez uvedení důvodů,
  • v případě zjevné chyby v ceně zboží do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím,
  • pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 5 dnů,
  • z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží a z důvodu jiných případů vzniklých třetí stranou.
 14. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím emailové adresy kupujícího uvedené v objednávce. Prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím. Prodávající tyto peněžní prostředky vrátí bezhotovostně na účet určený kupujícím pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 15. Pokud je kupující, který není spotřebitelem, v prodlení s převzetím zboží déle než 3 pracovní dny po uplynutí lhůty k vyzvednutí, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. Nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny – pokud prodávající následně odstoupí od smlouvy.
 16. Pokud je kupující, který je spotřebitelem, v prodlení s převzetím zboží déle než 3 pracovní dny po uplynutí lhůty k vyzvednutí, je povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou v souvislosti s plněním podle kupní smlouvy (zejména náklady vzniklé v důsledku zmaření dodání zboží – doprava, balné apod.). Kupující bere na vědomí, že obvyklé náklady za dopravu a balné činí přibližně 100,- Kč. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny – pokud prodávající následně odstoupí od smlouvy.

VII. Možnost "Vrácení zboží bez starostí" během lhůty pro odstoupení 

 1. Základní ustanovení: Kupující si společně se zbožím může zakoupit samostatnou doplňkovou placenou službu spočívající v tom, že kupující, který se rozhodne zboží během lhůty pro odstoupení stanovené v čl. VI odst. 1. těchto obchodních podmínek vrátit, má možnost vrátit zboží bez dalších poplatků za dopravu, tj. přinést zabalené zboží a doklad prokazující koupi zboží a služby na kteroukoli pobočku výdejny zásilek Zásilkovna a prostřednictvím výdejny zdarma zaslat zboží zpět prodávajícímu (dále jen „služba 1“). Služba 1 je výhradně určena pro kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel a má právo ve lhůtě podle čl. VI odst. 1. těchto obchodních podmínek odstoupit od smlouvy. Služba 1 řeší pouze dopravu zboží zpět prodávajícímu při vrácení zboží. Pokud si službu 1 zakoupí kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako podnikatel, nevzniká mu tím právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě podle čl. VI odst. 1. těchto obchodních podmínek. Ostatní záležitosti, jako je vrácení kupní ceny či reklamace, se řeší samostatně podle příslušných ustanovení těchto obchodních podmínek. Smluvními stranami tohoto vztahu jsou prodávající jako poskytovatel služby 1 a kupující jako objednatel služby 1, přičemž podmínky dle tohoto článku VII. se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby 1. Kupující potvrdí službu 1 v objednávce. Odeslání objednávky je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služby 1.
 2. Smlouva o poskytování služby 1 je uzavřena okamžikem, kdy prodávající kupujícímu zašle potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy o poskytování služby 1.
 3. Popis služby 1: Prodávající zaručuje kupujícímu, že mu za podmínek uvedených v tomto článku umožní bez dalších poplatků za dopravu, tj. zdarma, pohodlnější vrácení (přepravu) zboží, pokud kupující o vrácení zboží tímto způsobem požádá, tj. ve lhůtě stanovené níže využije službu 1. Tato služba 1 je nepřenosná (může ji zakoupit pouze kupující při objednávce), vztahuje se pouze na zboží v rámci objednávky, ke které byla tato služba 1 zakoupena a lze ji využít pouze jednou.
 4. Podmínky využití služby 1: Prodávající je povinen poskytnout službu 1, tedy poskytnout kupujícímu možnost pohodlnějšího vrácení (přepravu) zakoupeného zboží bez udání důvodu a bez dalších poplatků za dopravu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:
  • kupující objedná službu 1 v termínu, kdy je tato služba 1 nabízena, nejpozději však při koupi zboží, jehož se služba 1 týká;
  • kupující uhradí službu 1 řádně a včas;
  • kupující neodstoupí od kupní smlouvy, jehož se služba 1 týká, před uplatněním služby 1;
  • kupující uplatní službu 1 nejpozději poslední den lhůty podle čl. VI odst. 1. těchto obchodních podmínek [zpravidla tedy 14. den od převzetí zboží, které je součástí objednávky, na kterou se služba 1 vztahuje], a to osobně na jedné z poboček výdejny zásilek Zásilkovna, v rámci řádné otevírací doby;
  • kupující prokáže nárok na službu 1 originálem daňového dokladu o koupi zboží a s ním související služby 1. 

VIII. Možnost "Vrácení zboží do 30 dnů"

 1. Základní ustanovení: Kupující si společně se zbožím může zakoupit samostatnou doplňkovou placenou službu spočívající v tom, že Kupující zakoupené zboží může vrátit (odstoupit od smlouvy) do 30 dnů od převzetí zboží (dále jen „služba 2“). Smluvními stranami tohoto vztahu jsou prodávající jako poskytovatel služby 2 a kupující jako objednatel služby 2, přičemž podmínky dle tohoto článku VIII. se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby 2.
 2. Kupující potvrdí službu 2 v objednávce. Odeslání objednávky je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služby 2.
 3. Smlouva o poskytování služby 2 je uzavřena okamžikem, kdy prodávající kupujícímu zašle potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy o poskytování služby 2.
 4. Popis služby 2: Kupující může odstoupit od kupní smlouvy o koupi zboží a vrátit zboží prodávajícímu do 30 dnů od převzetí zboží, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení kupující požádá, tj. využije službu 2, ve lhůtě stanovené níže. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu zboží. Služba 2 zahrnuje pouze délku lhůty pro odstoupení od smlouvy, ohledně práva na vrácení kupní ceny a ostatních záležitostí se použijí příslušná ustanovení těchto obchodních podmínek. Tato služba 2 je nepřenosná (může ji zakoupit pouze kupující při objednávce), vztahuje se pouze na zboží v rámci objednávky, ke které byla tato služba 2 zakoupena a lze ji využít pouze jednou.
 5. Podmínky využití služby 2: Prodávající je povinen poskytnout službu 2, tedy poskytnout Kupujícímu možnost odstoupit od smlouvy o koupi zboží a vrátit zakoupeného zboží ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží, pouze pokud:
  • kupující objedná službu 2 v termínu, kdy je tato služba 2 nabízena, nejpozději však při koupi zboží, jehož se služba 2 týká;
  • kupující uhradí službu 2 řádně a včas;
  • kupující neodstoupí od kupní smlouvy, jehož se služba 2 týká, před uplatněním služby 2;
  • kupující uplatní službu 2 nejpozději 30. den od převzetí zboží;
  • kupující prokáže nárok na službu 2 originálem daňového dokladu o koupi zboží a s ním související službu 2;

IX. Práva z vadného plnění

 1. Ustanovení tohoto článku VII. se vztahují pouze na vztah mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, a to i bez toho, aby tak bylo výslovně uvedeno. Pro ostatní kupující platí obecná pravidla odpovědnosti za vady uvedená v občanském zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující - spotřebitel zboží převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • se zboží hodí k účelu,  pro který ho kupující – spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  • je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokud to vyplývá z povahy zboží, tak i s pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 3. Vedle ujednaných vlastností prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží:
  • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující – spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující – spotřebitel rozumně očekávat, a
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu – spotřebiteli poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  Prodávající neodpovídá podle tohoto odstavce, pokud kupujícího – spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší, a kupující – spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 4. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující – spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 2 let od převzetí. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle věty první až na 1 rok. Pokud kupující- spotřebitel vytkl prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou kupující – spotřebitel nemůže zboží užívat.
 6. Pokud se na zboží vyskytne vada, může kupující – spotřebitel uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
  • odstranění vady - podle volby kupujícího – spotřebitele dodáním nové věci bez vady nebo opravou zboží, a to za následujících podmínek
   • Kupující – spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího – spotřebitele.
   • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
   • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu – spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující – spotřebitel zboží koupil.
   • K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. 
   • Nepřevezme-li kupující – spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy, a to v těchto případech
   • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozích bodů,
   • vada se projeví opakovaně,
   • vada je podstatným porušením kupní smlouvy,
   • z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího – spotřebitele.
 7. Přiměřená sleva podle odst. 6 se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a hodnotou vadného zboží, které kupující – spotřebitel obdržel.
 8. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odst. 6, pokud vada zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy podle odst. 6, prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující – spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.
 9. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Pokud je k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího – spotřebitele bližším, kupující – spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Práva z vadného plnění kupující – spotřebitel uplatňuje na adrese K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9. Kupující – spotřebitel může oznámit uplatnění práva z vadného plnění i elektronicky na stránce  https://www.ipouzdro.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ prostřednictvím online formuláře; pokud kupující – spotřebitel využije této možnosti, prodávající kupujícímu – spotřebiteli obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
 10. Způsob uplatnění reklamace:
  • kupující – spotřebitel v reklamaci uvede název zboží, popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, své jméno a příjmení, a kontaktní údaje, na které je možné jej kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučujeme telefonní číslo, adresu a e-mail, pokud možno shodný s e-mailem kupujícího – spotřebitele). Doporučujeme též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci zboží. Je vhodné, aby kupující – spotřebitel při reklamaci předložil doklad o koupi zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího. Kupujícímu – spotřebiteli se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady prodávajícímu zaslal zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
  • Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy kupující – spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud zboží nedoručí prodávajícímu společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení zboží prodávající není schopen reklamaci posoudit a vyřídit.
  • V případě, že bude podání, kterým kupující – spotřebitel reklamuje zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho prodávající e-mailem zaslaným na e-mail, který kupující – spotřebitel uvedl v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce zboží, k doplnění reklamace. Pokud kupující – spotřebitel nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, prodávající bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.
  • Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pokud prodávajícímu nepředá reklamované zboží se vším příslušenstvím zboží, prodávající při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
 11. Při uplatnění reklamace prodávající zašle kupujícímu spotřebiteli na e-mail písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud kupující spotřebitel uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, vydá mu prodávající potvrzení bezprostředně po uplatnění reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prodávající posoudí stav zboží v reklamačním řízení.
 12. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
  Prodávající je povinen kupujícímu - spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení mu zašle na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce.
 13. Reklamace včetně odstranění vady prodávající vyřídí a kupujícího spotřebitele o ní informovuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce. Prodávající se s kupujícím spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může kupující spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 14. Právo z vadného plnění kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Kupující – spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 15. V případě oprávněné reklamace má kupující – spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující – spotřebitel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 16. Práva a povinnosti smluvních stran, je-li účastníkem kupující – spotřebitel, ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. Slevové kódy

 1. Kupující může při objednávání zboží zadat slevový kód, který mu poskytl prodávající.
 2. Kupující nemůže slevové kódy uplatňovat opakovaně ani je vzájemně kombinovat; to neplatí, pokud prodávající stanoví pro konkrétní slevový kód výslovně odlišné podmínky pro uplatnění slevy.
 3. Pokud kupující při koupi zboží uplatnil slevový kód a následně odstoupí od této kupní smlouvy nebo z jiného důvodného vrátí prodávajícímu zboží, má kupující právo na vrácení částky, kterou za zboží skutečně uhradil peněžními prostředky.
  1. Při nákupu více kusů zboží a následném vrácení jen části zakoupeného zboží prodávající vrátí kupujícímu pouze částku skutečně uhrazenou za vrácené zboží, nikoliv platbu za dopravu. Skutečně uhrazená kupní cena za vrácené zboží se vypočítá tak, že kupní cena zboží před slevou se poníží o procentuálnímu poměr poskytnuté slevy.
  2. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu objemovou slevu za nákup zboží a kupující následně vrátil jen část zakoupeného zboží, pro což ztratil nárok na poskytnutí objemové slevy, prodávající je oprávněn poskytnutou slevu kupujícímu odebrat a započíst její výši na platbu za vrácené zboží.
 4. Kupující může slevový kód uplatnit jen po dobu jeho platnosti. Prodávající za nevyužitý slevový kód neposkytuje peníze ani jiný způsob kompenzace.
 5. Slevový kód není vyměnitelný za peníze ani jiný způsob kompenzace. 
 6. Pokud kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota slevového kódu, kupující nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu ani na nový slevový kód na zbytek hodnoty původního slevového kódu.
 7. Pokud kupující použije slevový kód v rozporu s tímto článkem, prodávající může slevový kód odmítnout; kupující zároveň může odstoupit od kupní smlouvy.

XIII. Doručování

 1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, kupující doručuje korespondenci na adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
  • v ostatních případech podle právních předpisů.
 3. Při doručování elektronickou poštou kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu kupujícího (emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu).
 4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na adresu provozovny uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na adresu uvedenou v objednávce nebo v jeho zákaznickém účtu.

XIV. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, email adr@coi.cz. Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu nejméně 2 let a není veřejně přístupná.
 8. Prodávající neověřuje původ recenzí uváděných v internetovém obchodě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení najdete zde.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.03.2023.